Algemene Voorwaarden Yellow Telecom BV

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de mobiele dienstverlening van Yellow Telecom BV, handelend onder de naam Yellow Mobile en Yellow.

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.
Algemene Voorwaarden:      De onderhavige algemene voorwaarden van Yellow Telecom;
Beltegoed:                            Een vooraf door Klant betaald tegoed uitgedrukt in euro’s voor gebruikmaking van de Dienst;
Klant:                                   Een natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie Yellow Telecom een overeenkomst aangaat voor het leveren van de Dienst; en de gebruiker van de SIM kaart.
Dienst:                                 De overeengekomen mobiele telecommunicatiedienst met betrekking tot het directe transport van spraak en data van mobiele gebruikers van en naar aansluitpunten op het mobiele netwerk of naar aansluitpunten op het vaste telefoonnet; de combinatie van diensten, instellingen, betaalvorm en tarieven waar de Klant gebruik van maakt.
Geschillencommissie:          Geschillencommissie Telecommunicatie, Bordewijklaan 46, 2591XR, Den Haag
Klantenservice:                    Klantenservice van Yellow Telecom, bereikbaar via de op de Website bekendgemaakte telefoonnummers en adres;
Netwerk:                              Netwerk voor draadloze telefonie, waarvan Yellow Telecom gebruik maakt;
Yellow Mobile:                     De besloten vennootschap Yellow Telecom BV, gevestigd te Den Haag handelend onder de namen Yellow en Yellow Mobile.
Overeenkomst:                    De overeenkomst tussen Yellow Mobile en Klant op grond waarvan Yellow Mobile de Dienst levert;
SIM-kaart:                           (‘Subscriber Identity Module’) een sim-kaart geleverd door Yellow Mobile die in combinatie met apparatuur ( bijvoorbeeld de mobiele telefoon) Klant de mogelijkheid biedt gebruik te maken van de Dienst;
Website:                              www.yellowmobile.nl

Artikel 2 Algemene bepalingen
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door Yellow Mobile van de Diensten aan of ten behoeve van Klant.
2.2 Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Yellow Mobile en Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter zake van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zullen worden genomen.
2.3 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Yellow Mobile en Klant, wordt Klant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
2.4 Yellow Mobile wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Klant van de hand.
2.5 Yellow Mobile is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Yellow Mobile zal de wijziging via de e-mail en/of via een nieuwsbrief bekendmaken. De wijzigingen treden 14 (veertien) dagen na deze bekendmaking, danwel op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld, in werking. Indien Klant een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren heeft hij gedurende 14 dagen voorafgaand aan de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden, de mogelijkheid om de Overeenkomst op te zeggen, tenzij er sprake is van één van de volgende omstandigheden:

 •     de wijziging is uitsluitend in het voordeel van Klant;
 •     de wijzigingheeft in redelijkheid geen gevolgen voor de (rechts)positie van Klant;
 •     de wijziging reeds bij het aangaan van de overeenkomst is overeengekomen, zoals een periodieke aanpassing van de tarieven op basis van niet door partijen te beïnvloeden factoren;
 •     de wijziging van overheidswege is voorgeschreven; of
 •     in andere gevallen waarin dit op grond van de geldende wet- en regelgeving niet is vereist.

2.6 Yellow Mobile is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst over te dragen aan een derde partij indien de overdracht plaatsvindt in verband met de overgang van de onderneming.
2.7 De Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten met derden die de Klant of gebruiker met behulp van een aansluiting aangaat, zoals bij informatie of entertainment van derden (080x nummer, 090x, 088x, sms diensten, nummerinformatie, etc.), maar wel op het gebruik van de aansluiting om de diensten van derden te bereiken.

Artikel 3 Totstandkoming van een Overeenkomst
3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Yellow Mobile worden vrijblijvend gedaan.
3.2 De Overeenkomst tussen Yellow Mobile en Klant komt tot stand :

 •     op het moment dat Yellow Mobile een aanvraag van de Dienst door Klant door middel van een bevestiging heeft aanvaard,
 •     op het moment dat de Klant het telefoonnummer (de SIM kaart) activeert;
 •     op het moment dat de Klant zijn eerste telefoongesprek voert via de aansluiting;
 •     als de Klant de verpakking van de SIM kaart verbreekt;
 •     door opwaarderen van Beltegoed:
 •     bovenstaande afhankelijk van welke handeling als eerste plaatsvindt.

3.3 Yellow Mobile is te allen tijde gerechtigd een aanvraag te weigeren, zij is daarbij niet gebonden haar redenen in dit verband te vermelden.
3.4 Indien de Overeenkomst via de Website tot stand is gekomen, heeft Klant het recht om gedurende zeven werkdagen na de totstandkoming van de Overeenkomst deze Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden , door middel van een daartoe strekkende brief aan Yellow Mobile. Deze brief kan als bijlage worden opgenomen in een e-mail aan info@yellowmobile.nl. Mits dit een overeenkomst op afstand is als bedoeld in artikel 7:46a, onder a, Burgerlijk Wetboek. Dit recht op ontbinding geldt niet indien de gebruikmaking van de desbetreffende dienst door activatie, met medeweten van, of voor het risico van de klant binnen de periode van 7 werkdagen is begonnen, dan wel indien op grond van de wet dit recht niet van toepassing is.
3.5 Indien door of voor risico van de klant langs elektronische of telefonische weg gegevens worden ingevoerd staat de klant in voor de juistheid van de gegeven opdrachten en de daarin vermelde gegevens. Yellow Mobile is niet verplicht, maar wel gerechtigd, de juistheid van de gegevens te verifiëren.

Artikel 4 De Dienst
4.1 Yellow Mobile zal zich inspannen de Dienst met zorg en overeenkomstig de overeengekomen specificaties, afspraken, termijnen en procedures uit te voeren, maar kan daarover geen enkele garantie geven. Alle opgegeven termijnen dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2 Voor de levering van de Dienst is Yellow Mobile afhankelijk van derden waaronder mede doch niet uitsluitend leveranciers van telecommunicatiediensten en netwerken. Yellow Mobile kan niet garanderen dat de Dienst geschikt is voor enig doel noch dat Klant te allen tijde gebruik kan maken van de Dienst. Storingen in de Dienst kunnen onder meer optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonie verbindingen, netwerken, bezetting van inbelpunten of storingen in het elektriciteitsnetwerk. Yellow Mobile draagt geen aansprakelijkheid voor het niet of niet goed functioneren van de dienstverlening of SIM-kaart, wel zal Yellow Mobile zich inspannen om problemen op te lossen indien deze zich voordoen.
4.3 Yellow Mobile is gerechtigd beperkingen te stellen aan het gebruik van diensten, in het bijzonder contentdiensten, die voortvloeien uit voor de betreffende dienst gebruikte technologie, de aard van de dienst of de door de Klant gebruikte apparaten. In dit kader is Yellow Mobile in elk geval gerechtigd om:

 •     dataverkeer dat wordt gerealiseerd of informatie die wordt uitgewisseld in het kader van gebruik van een contentdienst, te beperken of niet (direct) te transporteren, indien dit voortvloeit uit de aard van de dienstverlening of de gebruikte techniek; en
 •     beperkingen te stellen aan de opslag-, verzend- of ontvangstmogelijkheden van berichten of informatie van of voor de klant ; en
 •     voor klant bestemde berichten niet te transporteren in het kader van het tegengaan van grote hoeveelheden gelijktijdig verzonden berichten waarvan aannemelijk is dat zij niet door klant zijn aangevraagd.

4.4 De mobiele communicatiediensten werken middels verspreiding van radiosignalen, waardoor de kwaliteit van de verbindingen niet overal en altijd worden gewaarborgd. Dit houdt verband met onder andere de gebruikte mobiele apparatuur, de radiodekking van het Netwerk en de atmosferische omstandigheden. Bij mobiele telecommunicatie vindt het transport van gegevens geheel of gedeeltelijk plaats door de lucht. De klant aanvaardt dat de gegevens door anderen kunnen worden opgevangen dan voor wie ze zijn bestemd. De aanbieder zal binnen de technische standaarden van de gebruikte netwerken technieken toepassen of ondersteunen, die het raadplegen van verzonden gegevens door derden bemoeilijken.
4.5 Yellow Mobile is gerechtigd de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Dienst, congestie in het netwerk of andere technische handelingen. Yellow Mobile zal Klant hiervan zo tijdig mogelijk op de hoogte stellen, tenzij dit in redelijkheid, gegeven de situatie en de daaraan verbonden tijdsdruk, niet mogelijk is.
4.6 Yellow Mobile is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Dienst aan te brengen. Indien, naar het oordeel van Yellow Mobile, de wijziging en/of verbeteringen de bereikbaarheid en het functioneren van de Diensten aanmerkelijk nadelig beïnvloed, zal Yellow Mobile Klant binnen een redelijke termijn voor de invoering van de wijziging en/of verbetering op de hoogte brengen.
4.7 Storingen zullen zo spoedig mogelijk door Yellow Mobile worden onderzocht, waarbij de nodige inspanning gepleegd zal worden om de storing zo spoedig mogelijk te verhelpen. Indien Klant meer informatie wenst te ontvangen over de kwaliteit, beschikbaarheid en gebruiksmogelijkheden kan hij de Website raadplegen of via het servicenummer of per mail contact opnemen met de Klantenservice.
4.8 De klant kan gebruik maken van de mogelijkheid om zijn aansluiting, eventueel met betrekking tot bepaalde diensten, te gebruiken in een ander land (zogenaamde internationale roaming) in de gevallen waarin Yellow Mobile dat heeft aangegeven. Deze mogelijkheid en de daarbij behorende tarieven en voorwaarden kunnen verschillen per aanbod en dienst. De klant kan gebruik maken van de diensten van de desbetreffende buitenlandse aanbieder, met inachtneming van de gebruiksmogelijkheden, kwaliteitskenmerken en voorschriften die door die aanbieder worden aangeboden. Yellow Mobile en/of de aanbieder zijn gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de gebieden en aanbieders waar gebruik kan worden gemaakt van deze mogelijkheid, alsmede in de aangeboden diensten. Yellow Mobile kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het al dan niet tijdelijk wegvallen van dienstverlening in het buitenland. Yellow Mobile is gerechtigd om beperkingen te stellen aan de Dienst en bijvoorbeeld het verkeer naar en in bepaalde landen uitsluiten. Yellow Mobile kan de roaming in andere landen wijzigen. Klant kan gebruik maken van het aangegeven mobiele netwerk. Daarbij gelden de gebruiksmogelijkheden, kwaliteitskenmerken en voorschriften van het desbetreffende land en/of netwerkaanbieders.
4.9 Kosten van storingsonderzoek en herstel komen voor rekening van Yellow Mobile. Deze kosten kunnen aan de klant in rekening worden gebracht indien uit het onderzoek blijkt dat de storing zich bevindt in het apparaat dat wordt gebruikt, dan wel het gevolg is van een handelen door de klant of gebruiker in strijd met hetgeen is overeengekomen.

Artikel 5 Account
5.1 Om gebruik te kunnen maken van sommige onderdelen van de Dienst dient Klant zich te registreren op de website door het aanmaken van een account (een My Yellow- account).
5.2 Ten behoeve van het account wordt aan Klant een wachtwoord verstrekt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en Klant mag derden daarvan geen gebruik laten maken. Klant is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn account en vrijwaart Yellow Mobile voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat door middel van zijn account van de Dienst is gemaakt.
5.3 Yellow Mobile is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de Dienst.

Artikel 6 Prijzen, Beltegoed en betaling
6.1 Voor de gebruikmaking van de Dienst is Klant de in de tarievenlijst (onder meer bekendgemaakt op de Website) opgenomen tarieven verschuldigd. De bedragen zijn inclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen zoals deze van tijd tot tijd gelden.
6.2 De tarieven kunnen te allen tijde door Yellow Mobile worden gewijzigd. Wijzigingen kunnen onder meer het gevolg zijn van de wijzigingen in de inkoopkosten van Yellow Mobile. De wijzigingen zullen binnen een redelijke termijn via de Website aan Klant bekend worden gemaakt
6.3 Voor de vaststelling van de door Klant verschuldigde bedragen is de administratie van Yellow Mobile leidend, tenzij wordt aangetoond dat de gegevens in deze administratie fout zijn.
6.4 Betaling van de Dienst vindt plaats door automatische afschrijving van de verschuldigde bedragen van het Beltegoed. Yellow Mobile betracht grote zorgvuldigheid bij het opwaarderen en afschrijven van het Beltegoed. Indien desondanks ten onrechte een opwaardering of afschrijving is verricht of nagelaten, is Yellow Mobile gerechtigd dit te corrigeren.
6.5 Yellow Mobile biedt Klant verschillende manieren (bijvoorbeeld via de Website of via een opwaardeercode) om het Beltegoed op te waarderen en kan daarin wijzigingen aanbrengen. Yellow Mobile is gerechtigd minimale of maximale bedragen vast te stellen waarmee bet Beltegoed kan worden opgewaardeerd en bovendien andere eisen te stellen aan de opwaardering. Zij is gerechtigd de hoogte van deze minimale en maximale bedragen te wijzigen.
6.6 Het Beltegoed is persoons- en nummer gebonden en is gebonden aan de Dienst. Klant heeft geen recht op terugstorting, overschrijving of overdracht van het Beltegoed. Het Beltegoed blijft in eigendom van Yellow Mobile totdat alle verschuldigde vergoedingen door Klant zijn betaald.
6.7 (bel)tegoed heeft een beperkte geldigheidsduur van zowel bonus tegoed als beltegoed, de termijnen staan vermeld op de website. Yellow Mobile behoud zich het recht de termijnen aan te passen (bij nieuwe opwaarderingen). Na de geldigheidsduur is Yellow Mobile gerechtigd het Beltegoed gedurende een periode van één maand op te schorten. Als gevolg hiervan kan Klant alleen nog gesprekken en SMS-berichten uit Nederland ontvangen en gebruik maken van het alarmnummer 112. Yellow Mobile zal Klant per e-mail of sms op de hoogte brengen van de opschorting en hem verzoeken binnen 1 (één) maand het Beltegoed op te waarderen. Indien Klant gedurende deze maand niet aan dat verzoek gehoor geeft is Yellow Mobile gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen en de SIM-kaart te deactiveren, Klant heeft geen aanspraak op enige vorm van compensatie.
6.8 Onverminderd hetgeen bepaald artikel 6.7, is Yellow Mobile gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen indien Klant:

    15 dagen na de activering van de SIM Kaart niet meer genoeg Beltegoed heeft om een uitgaand gesprek te voeren of een SMS te versturen; en
    in deze periode van 15 dagen uitsluitend gebruik heeft gemaakt van het bij de SIM Kaart (eventueel met korting of om niet) verkregen initiële Beltegoed.

6.9 Niet- geactiveerd Beltegoed is gedurende één jaar houdbaar, daarna komt het automatisch te vervallen. Klant dient derhalve het Beltegoed binnen een jaar te activeren.
6.10 Indien Klant 3 maal een foutieve code heeft ingevuld, wordt de opwaardeerfunctie in de SIM kaart (tijdelijk) geblokkeerd.
6.11 Yellow Mobile biedt de klant de mogelijkheid de hoogte van het beltegoed op te vragen.

Artikel 7. SIM-kaart
7.1 De SIM-kaart blijft te allen tijde eigendom van Yellow Mobile. Yellow Mobile stelt aan de Klant een SIM kaart beschikbaar. Klant dient zorgvuldig met de SIM-kaart en de bijbehorende beveiligingscodes pin- en puk code) om te gaan en deze zo goed mogelijk beschermen tegen onbevoegd gebruik, beschadiging en diefstal. Klant draagt er zor(g voor dat de beveiligingscodes niet in de directe nabijheid van de SIM-kaart bewaard worden. Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor elk (kwaadwillig of onjuist) gebruik en de kosten daarvan dat via de SIM-kaart van de Dienst wordt gemaakt. Alle kosten die verband houden met het blokkeren, afsluiten en opnieuw aansluiten op het Netwerk, zijn voor rekening van Klant.
7.2 In geval van diefstal of verlies van de SIM-kaart (en eventueel het bijbehorende toestel) brengt Klant Yellow Mobile onmiddellijk op de hoogte. De Klant kan geen aanspraak maken op restitutie van het Beltegoed door Yellow Mobile.
7.3 Het is verboden de technische informatie die op de SIM-kaart is opgenomen en/of de technische informatie, software en beveiligingen van de apparatuur waarmee Klant zich toegang tot het Netwerk verschaft te kopiëren of op enige andere wijze te manipuleren.
7.4 Als er sprake is van, een vermoeden van, misbruik van de Dienst (waaronder mede doch niet uitsluitend verstaan hoog of abnormaal verbruik), is Yellow Mobile gerechtigd de Dienst zonder voorafgaande waarschuwing af te sluiten.
7.5 Yellow Mobile is gerechtigd een ter beschikking gestelde SIM-kaart om te ruilen in verband met een wijziging van diensten of in verband met veroudering van de desbetreffende SIM-kaart. Yellow Mobile is eveneens gerechtigd de diensten of instellingen van een aan de klant ter beschikking gestelde SIM-kaart (op afstand) te wijzigen.
7.6 Na beëindiging van de overeenkomst dient een SIM-kaart onbruikbaar te worden gemaakt of te worden geretourneerd. Ook mag de SIM-kaart overgedragen worden aan een andere gebruiker mits deze zich voor registratie aanmeld bij Yellow Mobile.
7.7 Yellow Mobile is gerechtigd een SIM-kaart af te sluiten en terug te vorderen van de klant of gebruiker wanneer zij een ernstig vermoeden heeft dat de SIM-kaart in strijd is met een van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden, of de duidelijke bedoeling daarvan, dan wel anderszins onrechtmatig jegens Yelllow Mobile danwel de klant, is verkregen of wordt gebruikt.

Artikel 8. Gebruik van de dienstverlening
8.1 Klant staat in voor al het gebruik dat van zijn aansluiting wordt gemaakt, ook al gebeurt dat zonder zijn toestemming of medeweten. Alle gerealiseerde gebruikskosten en andere kosten voortvloeiende uit het gebruik van de aansluiting zijn voor de rekening van de klant. Klant vrijwaart Yellow Mobile volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat, via zijn SIM-kaart, van de Dienst wordt gemaakt.
8.2 Een aansluiting mag slechts worden gebruikt in combinatie met apparatuur dat voldoet aan de daarvoor geldende wettelijke vereisten in tenminste Nederland en ook in het land van gebruik. De gevolgen van het gebruik van apparaten die niet aan deze eisen voldoen, waaronder mogelijke financiële gevolgen, zijn voor rekening en risico van de klant. Mobiele Randapparaten kunnen verschillen in functionaliteiten, hetgeen gevolgen kan hebben voor de gebruiksmogelijkheden van bepaalde diensten. Yellow Mobile kan bepalen dat specifieke Mobiele apparatuur slechts kan worden gebruikt in combinatie met een specifiek aanbod.
8.3 Klant dient bij het (internet) gebruik te zorgen voor adequate beveiliging van zijn mobiele telefoon en/of andere apparatuur  tegen ongeautoriseerd gebruik door derden.
8.4 Het is niet toegestaan misbruik te maken van een aansluiting en/of diensten, zoals bijvoorbeeld door handelingen te verrichten, te doen of laten verrichten:

 •     die, in strijd met de bedoeling van de dienst, de door klant of een derde aan Yellow Mobile verschuldigde bedragen beperken;
 •     waardoor storingen in diensten van Yellow Mobile of anderen worden veroorzaakt, of ten aanzien daarvan overlast of onvoorzien gebruik wordt veroorzaakt of mogelijk gemaakt;
 •     waardoor derden worden lastig gevallen of bedreigd dan wel op andere wijze inbreuk wordt gemaakt op hun persoonlijke levenssfeer;
 •     die in strijd zijn met toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder ook begrepen nationale nummerplannen.

8.5 Indien het telefonie of dataverkeer hinder ondervindt van het gebruik van een dienst of aangesloten apparaten, is de klant verplicht aan de door Yellow Mobile te geven voorschriften te volgen en de daaraan verbonden financiële gevolgen te aanvaarden. Indien dit naar het oordeel van Yellow Mobile of een van haar leveranciers noodzakelijk is kan Yellow Mobile de aansluiting, al dan niet met betrekking tot een specifieke dienst, onverwijld (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen.
8.6 Het gebruik van de SIM-kaart en de Dienst is strikt persoonlijk. Klant is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde. Klant is aansprakelijk voor alle schade ontstaan als gevolg van het handelen in strijd met de Overeenkomst. Klant is bovendien aansprakelijk voor al het gebruik dat via zijn SIM-kaart van de Dienst wordt gemaakt
8.7 Klant zal de Dienst en SIM-kaart uitsluitend gebruiken voor “normaal gebruik”. Ieder ander gebruik van de Dienst, zoals door middel van gebruik via een GSM-box of SIM-box of het gebruik van een automatisch oproepsysteem voor het initiëren van een gesprek, is niet toegestaan. Yellow Mobile behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande waarschuwing, de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten indien er sprake is van gebruik anders dan “normaal gebruik”. Tevens is Yellow Mobile het gerechtigd om bij dataverkeer een datalimiet te stellen.
8.6 Indien Yellow Mobile, of een door haar ingeschakelde verkoopkanaal, gratis of tegen reductie Beltegoed aanbiedt (bijvoorbeeld ter promotie van de Dienst), is Klant uitsluitend gerechtigd tot een eenmalig gebruik van dit aanbod.
8.5 Klant zal bij het gebruik van de Dienst andere contractanten of (internet)gebruikers en het telecommunicatieverkeer niet hinderen en geen schade toebrengen aan de Dienst en de onderliggende systemen en verbindingen of Yellow Mobile. Klant dient zich onder meer te onthouden van:

 •     Overmatig dataverkeer dat het gebruik van de Dienst of van het internet verstoort;
 •     Verspreiding of beschikbaarstelling van mailbommen, virussen of kettingbrieven;
 •     Het aanbieden of verspreiden van materiaal of informatie waarmee inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden;
 •     Verspreiding van informatie die in strijd is met de goede zeden of de openbare orde;
 •     Spam, Open relay, Hacken ((poging tot) ongeautoriseerd toegang verschaffen tot computersystemen, data en software) of Denial of service attack (handelingen welke leiden tot onvolledige beschikbaarheid van het Netwerk waardoor de normale levering van Diensten beperkt wordt).

Artikel 9 Nummertoekenning en Nummerbehoud
9.1 Voor het gebruik van de Dienst kent Yellow Mobile aan Klant een mobiel telefoonnummer toe, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
9.2 Indien Klant een mobiel telefoonnummer dat hij reeds in gebruik heeft wil behouden, dient hij bij het aangaan van de Overeenkomst bij Yellow Mobile een verzoek in te dienen voor het behouden van het telefoonnummer. Yellow Mobile gaat met het verzoek akkoord indien en zodra de (oude) overeenkomst met een aanbieder van mobiele telecommunicatiediensten is beëindigd en deze aanbieder aan het nummerbehoud cq de nummerportering meewerkt. Yellow Mobile is gerechtigd een eenmalige vergoeding in rekening te brengen voor het ten uitvoer brengen van het nummerbehoud.
9.3 Yellow Mobile is gerechtigd het mobiele telefoonnummer te wijzigen indien dit naar haar mening noodzakelijk is:

 •     in het belang van het goed functioneren van de Dienst,
 •     alsmede wijziging in een dienst en/of een Mobiel netwerk,
 •     op grond van (wijzigingen in) het nummerplan of de nummertoekenning van Opta, of
 •     in gevallen die anderszins een nummerwijziging noodzakelijk maken.

 Yellow Mobile is nimmer aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit een wijziging van een telefoonnummer.
9.4 Indien Klant na afloop van de Overeenkomst het door Yellow Mobile toegekende telefoonnummer bij een nieuwe aanbieder wenst te behouden, dient hij bij deze nieuwe aanbieder een verzoek daartoe in te dienen. Voordat Klant het verzoek tot nummerbehoud indient, dient hij al zijn (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst te hebben voldaan.
9.5 Het aan Klant in het kader van de Dienst toegewezen telefoonnummer komt te vervallen indien de Overeenkomst wordt beëindigd en hij niet om nummerbehoud heeft verzocht.

Artikel 10. Verwerking van persoonsgegevens
10.1       Teneinde de Dienst te kunnen bieden dient Yellow Mobile persoonsgegevens, waaronder ook verkeersgegevens en locatiegegevens, te verwerken. Deze gegevens worden in overeenstemming met de wet verwerkt.
10.2       Voor zover noodzakelijk, draagt Yellow Mobile zorg voor de aanmelding van de verwerking van de persoonsgegevens bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
10.3       Yellow Mobile zal in het kader van de Dienst(en) die zij aan Klant levert niet meer persoonsgegevens verwerken dan nodig is voor een goede levering van de Diensten.
10.4       Yellow Mobile verwerkt persoons- en verkeersgegevens mede, doch niet uitsluitend voor: facturatie; debiteurenbeheer; verkeersbeheer; voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden; klachtenafhandeling; en kredietwaardigheidonderzoek.
10.5       Yellow Mobile verwerkt de persoons- en verkeersgegevens eveneens voor marktonderzoek, verkoopactiviteiten en (direct) marketing ten behoeve van de werkzaamheden en /of diensten van Yellow Mobile en / of andere aan Yellow Mobile gelieerde ondernemingen, tenzij Klant daartegen bezwaar heeft gemaakt danwel (indien relevant) mits Klant daartoe zijn toestemming heeft gegeven.
10.6       Yellow Mobile is gerechtigd persoonsgegevens en verkeersgegeven aan andere aanbieders van telecommunicatiediensten te verstrekken ten behoeve van de afwikkeling van telecommunicatieverkeer over de verschillende telecommunicatienetwerken. Yellow Mobile is bovendien gerechtigd persoonsgegevens te verstrekken aan kredietinstellingen voor de beoordeling van de kredietwaardigheid van Klant.
10.7       Indien Yellow Mobile op basis van wet- of regelgeving of een uitspraak van een bevoegde rechter verplicht is (persoons)gegevens te verstrekken, verleent Yellow Mobile haar medewerking. Yellow Mobile zal eveneens haar medewerking verlenen aan een, juist en gerechtigd, bevel tot aftappen van een daartoe bevoegde instantie.
10.8       Indien uit een onderzoek van Yellow Mobile volgt dat Klant of diens gebruikers hinderlijke of kwaadwillende oproepen hebben gedaan naar een andere Klant van Yellow Mobile of van andere aanbieders van telecommunicatiediensten, is gerechtigd de (persoons)gegevens van Klant te verstrekken aan de getroffen Klant die daartoe een verzoek heeft ingediend. Yellow Mobile zal Klant van deze verstrekking op de hoogte stellen.
10.9       Yellow Mobile draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de veiligheid en de beveiliging van de door Yellow Mobile aangeboden diensten en verwerkte gegevens.
10.10     Klant kan zijn persoonsgegevens inzien en corrigeren, bezwaar maken tegen verwerking ervan en zijn toestemming intrekken. Hiervoor kan Klant  contact opnemen met Klantenservice .

Artikel 11. Opschorting
11.1       Yellow Mobile is gerechtigd de Dienst tijdelijk op te schorten, door bijvoorbeeld de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen, indien (er een vermoeden bestaat dat) Klant:

    a)  géén “normaal gebruik” heeft zoals genoemd in artikel 8.7.
    b) de belangen van Yellow Mobile schaadt;
    c) anderszins een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt;
11.2       De opschorting vindt plaats zonder dat Klant aanspraak kan maken op enige vergoeding en eindigt behoudens bijzondere omstandigheden, indien Klant binnen een door Yellow Mobile gestelde redelijke termijn zijn verplichtingen alsnog is nagekomen. Alle kosten die verband houden met de opschorting en inwerkingstelling zijn voor rekening van Klant.

Artikel 12 Aansprakelijkheid Yellow Mobile
12.1       De totale aansprakelijkheid van Yellow Mobile, uit welke hoofde dan ook, is te allen tijde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot een maximum bedrag van het totaal aan vergoedingen die in het lopende kalenderjaar door Klant aan Yellow Mobile zijn betaald. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan Euro 2.500,- (tweeduizend en vijfhonderd euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.
12.2       Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
    -        de kosten die Klant heeft moeten maken om de tekortkoming van Yellow Mobile te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Yellow Mobile wel aan de Overeenkomst beantwoordt;
    -        redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
12.3       Iedere aansprakelijkheid van Yellow Mobile voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.
12.4       Yellow Mobile is nimmer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Dienst.
12.5.      De klant dient de schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan schriftelijk te hebben gemeld. Schade die niet binnen deze termijn bij Yellow Mobile is gemeld komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aannemelijk maakt dat een tijdig schriftelijke reactie in redelijkheid niet van hem kon worden verwacht.

Artikel 13. Duur en beëindiging van de Overeenkomst
13.1       De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Klant kan te allen tijde de Overeenkomst opzeggen door een brief of een e-mail met daarin de opzegging aan Klantenservice te sturen.
13.2       Yellow Mobile is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien:
    -        Klant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen en in verzuim verkeert;
    -        indien een overeenkomst tussen Yellow Mobile en een derde van wie Yellow Mobile afhankelijk is voor het leveren van de Dienst om wat voor reden dan ook wordt beëindigd; of
    -        indien technische of bedrijfseconomische redenen of (wijzigingen in) wet- en regelgeving daartoe noodzaken.
13.3       Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te ontbinden.
13.4       Yellow Mobile is gerechtigd de overeenkomst met in achtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand op te zeggen indien zij dit  om operationele, technische of bedrijfseconomische redenen noodzakelijk acht of indien er met sprake is van een fusie, splitsing of overgang van de onderneming.
13.5       Yellow Mobile kan wijzigingen doorvoeren op zijn diensten om aan de eisen van de tijd en de stand van de techniek te blijven voldoen.
13.6       Yellow Mobile behoud zich het recht zijn dienstverlening geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te stoppen op het moment dat zij door het vervallen, wijziging of intrekking van vergunningen of dienstverlening door toeleveranciers niet meer over de mogelijkheden voor haar eigen dienstverlening kan beschikken. Yellow Mobile zal de klanten van de diensten die worden beëindigd hierover uiterlijk één maand tevoren informeren, tenzij dat in redelijkheid niet mogelijk is. Indien Yellow Mobile op deze grond  de dienst beëindigt, eindigen bestaande overeenkomsten voor de desbetreffende diensten uiterlijk met ingang van de datum waarop de bedoelde dienstverlening wordt beëindigd.
13.7       Yellow Mobile is eveneens gerechtigd het aanbod van extra diensten te beëindigen of te wijzigen, met inachtneming van een termijn van aankondiging van ten minste één Maand, indien operationele, technische of bedrijfseconomische redenen of de eisen van de tijd daartoe aanleiding geven.
13.8       Na de beëindiging van de Overeenkomst komt het Beltegoed te vervallen en dient Klant de SIM Kaart te vernietigen.

Artikel 14. klachten, geschillen en toepasselijk recht
14.1       Geschillen tussen Klant en Yellow Mobile over de totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst met betrekking tot door Yellow Mobile te leveren of geleverde Diensten, kunnen zowel door Klant als door Yellow Mobile worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Telecommunicatie, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag.
14.2       Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien Klant zijn klacht eerst schriftelijk aan Yellow Mobile heeft voorgelegd. Yellow Mobile reageert hierop binnen dertig dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk inhoudelijk, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval wordt aan Klant binnen die termijn schriftelijk kenbaar gemaakt wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan hem wordt medegedeeld.
14.3       Binnen dertig dagen na ontvangst van de inhoudelijke reactie van Yellow Mobile, dan wel binnen dertig dagen na het verstrijken van de datum waarop Yellow Mobile volgens het bepaalde in het tweede lid had moeten reageren, kan Klant het geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Telecommunicatie.
14.4       Wanneer Klant een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is Yellow Mobile aan deze keuze gebonden. Indien Yellow Mobile een geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, moet Yellow Mobile Klant schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Yellow Mobile dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
14.5       De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
14.6       Klachten over een rekening moet Klant voor de vervaldatum van de rekening schriftelijk melden bij Klantenservice van Yellow Mobile. Is de vervaldatum verstreken, dan wordt de rekening als aanvaard beschouwd. Yellow Mobile doet bij consumenten doorgaans geen beroep op overschrijding van deze termijn als zij redelijkerwijs de bezwaren niet tijdig kenbaar konden maken. Betaling van het gedeelte waartegen geen bezwaar bestaat, mag niet worden opgeschort

14.7       Onverminderd voorgaande, zullen eventuele geschillen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.

14.8       Voor zover de overeenkomst betrekking heeft op internationale telecommunicatie zijn het Internationaal Telecommunicatieverdrag met de daarbij behorende bijlagen en reglementen en andere Nederlandbindende verdragen of besluiten van volkenrechtelijke organisaties die betrekking hebben op het internationale telecommunicatieverkeer op overeenkomstige wijze van toepassing.
14.9       Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
14.10     Eventuele geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag onverminderd het bepaalde in artikel 14.8.